Investeren en fiscale voordelen

Ondernemers hebben wensen en doelstellingen. Vaak is één van de doelstellingen van ondernemers groei van hun onderneming. Een manier om te kunnen groeien is het investeren in bedrijfsmiddelen. Er zijn diverse fiscale faciliteiten die de winst uit onderneming verlagen als er wordt geïnvesteerd. Deze fiscale faciliteiten gelden voor ondernemers in de IB-sfeer en ook voor vennootschappen die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. In deze blog spreken we van ondernemers en winst uit onderneming. Hieronder vallen ook vennootschappen.

Een ondernemer die investeringen in bedrijfsmiddelen doet heeft onder voorwaarden recht op investeringsaftrek. In deze blog hebben we als uitgangspunt genomen dat de investeringen voldoen aan de gestelde voorwaarden en worden bedragen en percentages aangehouden die gelden in het jaar 2021. Bepaalde investeringen kunnen extra worden gestimuleerd, namelijk investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en milieuvriendelijke investeringen. Hieronder zal de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA) worden toegelicht.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Met de KIA worden relatief kleine investeringen gestimuleerd. Investeringen in een bedrijfsmiddel lager dan € 450 zijn uitgesloten voor de KIA. Als de investeringen in een boekjaar samen meer dan € 2.400 bedragen, dan komt een ondernemer in aanmerking voor de KIA.
Als de investeringen hoger zijn dan € 2.400 dan heeft de ondernemer recht op een aftrek van 28% van het investeringsbedrag. Deze aftrek komt in mindering op de winst uit onderneming.
Maar let op, deze aftrek geldt tot en met een investeringsbedrag van € 59.170. Als het investeringsbedrag € 59.171 of hoger is dan blijft de KIA € 16.568. De KIA neemt af naarmate het investeringsbedrag groter wordt. Bij een investeringsbedrag van € 109.575 neemt de KIA af. Bij investeringsbedragen meer dan € 328.721 bestaat er helemaal geen recht op KIA.

Bij samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld een vennootschap onder firma of een maatschap, wordt voor de hoogte van de KIA (en de EIA en MIA) naar de totale investering van het samenwerkingsverband gekeken en niet naar de investering van elke ondernemer afzonderlijk.

De KIA wordt over het algemeen verdeeld op basis van het deel van de investering dat een ondernemer voor zijn rekening heeft genomen.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Als een ondernemer in energiebesparende bedrijfsmiddelen investeert, dan kan de ondernemer in aanmerking komen voor EIA. Hiervoor gelden voorwaarden, namelijk:

  • het geïnvesteerde bedrijfsmiddel moet op de Energielijst staan van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en voldoet aan de gestelde eisen;
  • het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt;
  • het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten bedraagt per bedrijfsmiddel minimaal € 2.500;
  • het meldingsbedrag van alle investeringen in bedrijfsmiddelen in een kalenderjaar bedraagt maximaal € 126.000.000.
  • voor het bedrijfsmiddel is geen MIA gebruikt.

 

De EIA bedraagt 45,5% van de geïnvesteerde bedrijfsmiddelen. Om gebruik te maken van de EIA moet de ondernemer binnen 3 maanden na het aangaan van de investering (het sluiten van de koopovereenkomst) een melding doen bij de RVO.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Een ondernemer die fiscaal voordelig wil investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, kan in aanmerking komen voor MIA. Hiervoor gelden voorwaarden, namelijk:

  • het geïnvesteerde bedrijfsmiddel moet op de Milieulijst staan van de RVO en voldoet aan de gestelde eisen;
  • het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt;
  • het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten bedraagt per bedrijfsmiddel minimaal € 2.500;
  • het meldingsbedrag van alle investeringen in bedrijfsmiddelen in een kalenderjaar bedraagt maximaal € 25.000.000.
  • voor het bedrijfsmiddel is geen EIA gebruikt.

De MIA is afhankelijk van de categorie waartoe de milieu-investering behoort en bedraagt 13,5%, 27% of 36%. Om gebruik te maken van de MIA moet de ondernemer binnen 3 maanden na het aangaan van de investering (het sluiten van de koopovereenkomst) een melding doen bij de RVO.

De MIA wordt vaak gecombineerd met een andere regeling, namelijk de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Voor de VAMIL gelden dezelfde voorwaarden zoals eerder beschreven bij de MIA. Als de investering voldoet aan de voorwaarden voor de MIA/VAMIL dan mag de ondernemer 75% van het totale investeringsbedragen afschrijven op een tijdstip die de ondernemer zelf kiest. De resterende 25% van het investeringsbedrag moet op reguliere wijze worden afgeschreven.

We begrijpen dat het misschien veel afkortingen, percentages en bedragen zijn. Maar dit is nog niet alles! Om het fiscale voordeel zoveel mogelijk te optimaliseren is namelijk het moment van investeren erg belangrijk. In deze blog is al gesproken over het moment van aanmelden van een investering voor de EIA en MIA bij de RVO. Een ander aandachtspunt van het juiste moment is het tijdstip wanneer de ondernemer de investering aangaat.

Voorbeeld:

Een ondernemer heeft in een kalenderjaar al € 50.000 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen die voldoen aan de voorwaarden voor de KIA en een ondernemer overweegt om nog een investering aan te gaan voor € 20.000 die ook voldoet aan de voorwaarden voor de KIA. De voorgenomen investering van € 20.000 komt in aanmerking voor KIA. Alleen is het bedrag van de totale investering van € 70.000 hoger dan € 59.171. Vanaf een investeringsbedrag van € 59.171 wordt de KIA bevroren. Dit houdt in dat er over een investeringsbedrag van € 10.830 geen sprake is van een aftrekbaar bedrag. Als het mogelijk is, dan zou het fiscaal voordelig kunnen zijn om de investering uit te stellen naar het volgende kalenderjaar. Dit is een voorbeeld. In de praktijk is het natuurlijk afhankelijk van de onderneming en de situatie.

Het is verstandig om belangrijke investeringsbeslissingen goed te plannen en eventueel te bespreken met een adviseur. Dat is altijd STERK! Neem dus gerust contact met ons op!