Een vliegende start

accountant etten leur

Op 1 oktober bestond STERK Accountants alweer één jaar! Het is een jaar geweest waarin we veel hebben meegemaakt, maar ook een jaar wat voorbij is gevlogen. Voordat we de beslissing hebben genomen om te gaan ondernemen, hebben we ons goed voorbereid. Tijdens de voorbereiding hebben we natuurlijk een begroting opgesteld. We zijn en blijven toch mensen met een financiële achtergrond. Maar ook over niet financiële zaken hebben we goed nagedacht. De financiële en niet-financiële informatie hebben we opgenomen in een ondernemingsplan.

Terugkijkend op het eerste jaar ondernemen hebben we geconstateerd dat onze uitgangspunten daadwerkelijk zijn uitgekomen en regelmatig onze eerdere verwachtingen hebben overtroffen. Toch blijven er genoeg momenten waarop je moet bijsturen. Na een jaar zijn we blij met zo’n goede voorbereiding en adviseren we starters goed na te denken wat ze willen bereiken en de uitgangspunten op te nemen in een ondernemingsplan. Hieronder benoemen we enkele regelingen die speciaal gelden voor starters.

Startersaftrek

De startersaftrek is een fiscale aftrekpost die de zelfstandigenaftrek verhoogd. Wanneer kom je aanmerking voor de zelfstandigenaftrek? De zelfstandigenaftrek is een fiscale aftrekpost waarop een ondernemer recht heeft als er in een jaar minimaal 1.225 uur aan de onderneming wordt besteed, het zogenaamde urencriterium. Naast het aantal uren dat een ondernemer aan de onderneming moet besteden, geldt als aanvullende voorwaarde dat meer dan 50% van de tijd aan de onderneming moet worden besteed. Als je bijvoorbeeld meer uren hebt gewerkt in loondienst dan het aantal gewerkte uren aan de onderneming, dan heb je geen recht op zelfstandigenaftrek.

Deze aanvullende voorwaarde geldt niet voor startende ondernemers. Als je één van de vijf voorafgaande jaren geen ondernemer bent geweest dan hoef je voor de zelfstandigenaftrek niet meer dan 50% van de tijd aan de onderneming te besteden.
De startersaftrek bedraagt in 2021 € 2.123.

Willekeurige afschrijving startende ondernemer

Als er wordt voldaan aan de criteria voor de startersaftrek dan mag een startende ondernemer willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen die zijn aangekocht in het jaar van startersaftrek of het voorafgaande jaar, het zogenaamde aanloopjaar. De investeringen die niet in aanmerking komen voor de investeringsaftrek mogen niet willekeurig worden afgeschreven. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer en bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag minder dan € 450. Wanneer een ondernemer voldoet aan alle voorwaarden dan kan willekeurig worden afgeschreven. Dit houdt in dat een investering volledig in één jaar kan worden afgeschreven, maar het is ook mogelijk dat het eerste jaar niet afschrijven een (toekomstig) fiscaal voordeel op kan leveren.

(starters)Voordelen besloten vennootschap

De eerdergenoemde voordelen hebben betrekking op startende ondernemers die een onderneming drijven die geen rechtspersoonlijkheid bezit, zoals bijvoorbeeld een eenmanszaak, maatschap en vennootschap onder firma. Er zijn minder fiscale voordelen bij het starten van een onderneming met rechtspersoonlijkheid, zoals een besloten vennootschap (bv). Toch kan het starten van een onderneming in de vorm van een bv een goede keuze zijn.

Ondernemen betekent risico’s nemen. Daarbij is het beperken van risico’s in de privésfeer belangrijk. Bij een bv blijft de aansprakelijkheid meestal beperkt tot het eigen vermogen van de bv. De privébezittingen blijven buiten de risicosfeer.

Vanaf oktober 2012 is als gevolg van een wetswijziging het oprichten van een bv makkelijker geworden. Voorheen was het verplicht een minimaal kapitaal van € 18.000 te storten. Dat is na de wetswijziging in oktober 2012 niet meer van toepassing. Het ingebrachte kapitaal kan beperkt zijn. Het is zelfs mogelijk een bv op te richten met een aandelenkapitaal van € 0,01.

Naast de beperkte aansprakelijkheid is ook de flexibiliteit van een bv een voordeel. Ten eerste is er sprake van een lagere heffing van belastingen in een bv ten opzichte van een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid. De winst in een bv wordt belast met vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting is lager dan de tarieven voor de inkomstenbelasting. Echter de niet uitgekeerde winsten behoren dan nog tot het vermogen van de bv en is dus geen privévermogen. Om een goede vergelijking te maken is het van belang om te redeneren dat de totale winst wordt overgeheveld naar het privévermogen. Het uitkeren van overige reserves naar de aandeelhouder(s) is een dividenduitkering. Bij een dividenduitkering naar de aandeelhouder(s) is dividendbelasting verschuldigd. Het lage tarief vennootschapsbelasting en dividendbelasting tezamen is ongeveer gelijk aan het lage tarief in de IB-sfeer. Bij hogere winsten is het vaak voordelig om in de bv te ondernemen.

Het tweede voordeel met betrekking tot de flexibiliteit is een toekomstig voordeel. Als de startende onderneming een bv is in een bv-structuur dan kan een toekomstige verkoop of gedeeltelijke verkoop een fiscaal voordeel opleveren. Een bv-structuur is wanneer er sprake is van een zogenaamde holding die (alle) aandelen houdt in minstens één andere bv, een werkmaatschappij. Als de werkmaatschappij na een aantal jaren is uitgegroeid tot overnamekandidaat en ook daadwerkelijk (gedeeltelijk) wordt overgenomen, dan wordt over de verkoopsom niet direct vennootschapsbelasting geheven. De winst bij verkoop van het aandelenbelang valt namelijk onder de deelnemingsvrijstelling.

Als derde voordeel met betrekking tot de flexibiliteit is dat de overdracht van een deel van de onderneming mogelijk is. Investeerders kunnen voor een deel participeren in de bv. Het is mogelijk om een deel van de bestaande aandelen te verkopen, maar er kunnen ook nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Als je wil starten met een nieuwe onderneming bedenk dan goed wat je wil gaan doen en welke ondernemingsvorm daar het beste bij past. Als STERK advies willen we meegeven om de focus te leggen op de lange termijn en de korte termijn zeker niet uit het oog te verliezen. Een goede start geeft rust en een vliegende start geeft je vleugels!